Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VAYO BV

1. Toepassingsgebied 

1.1. Elke overeenkomst door VAYO aangegaan, wordt beheerst door de huidige algemene voorwaarden en zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten van VAYO voor de klant, tenzij en voor zover er schriftelijk van is afgeweken. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene voorwaarden van de klant, zelfs al werden deze later dan huidige algemene voorwaarden medegedeeld.

1.2. Een annulering van een overeenkomst is slechts geldig zo zij schriftelijk geschiedt vóór enige daad van uitvoering van de werkzaamheden en diensten én door VAYO schriftelijk werd aanvaard. . 

2. Omschrijving van de werkzaamheden en diensten 

2.1. VAYO is een aannemer van werkzaamheden en diensten die worden omschreven in een offerte of een overeenkomst.

2.2. Indien al verstrekt, wordt de aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werkzaamheden en diensten enkel bij wijze van inlichting verstrekt en hij is derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de werkzaamheden en diensten) ten opzichte van VAYO.

2.3. VAYO kan ook werken met onderaannemers of aangestelden om de werkzaamheden en diensten te vervullen zonder voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de klant.

2.4. VAYO garandeert, voor zichzelf en voor de aangestelden die zullen ingezet worden voor de uitvoering van de overeenkomst, over de vereiste bekwaamheid te beschikken om de toegewezen opdrachten in het kader van de overeenkomst op een vakkundige manier te leveren.

3. Prijs

3.1. De prijs is deze zoals in de overeenkomst vermeld, tenzij VAYO zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan, aanpassing waartoe VAYO gerechtigd is. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. 

3.2. De prijs geldt enkel voor de in de overeenkomst opgenomen werkzaamheden en diensten. Diensten die niet voorzien zijn in de overeenkomst zijn te beschouwen als bijkomende werkzaamheden en zijn bijkomend te betalen, ook al werd een globale prijs overeengekomen. 

3.3. De prijs is exclusief B.T.W., reiskosten en andere onkosten, tenzij anders vermeld.

3.4. Alle redelijke representatie- en werkingskosten (zoals reisonkosten, hotelverblijf, telefoonkosten e.a.) gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zullen door de klant aan VAYO worden terugbetaald op basis van een gedetailleerde kostenstaat die als bijlage aan de factuur wordt gehecht.

3.5. Voorschot facturen kunnen te allen tijde opgemaakt worden en zijn contant betaalbaar.

4. Aansprakelijkheid 

4.1. VAYO, als aannemer van werkzaamheden en diensten, draagt geen aansprakelijkheid dienaangaande en is slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis.

4.2. VAYO kan nooit instaan voor enige gevolgschade noch kan de klant hiermee de facturen inhouden bij vermeende fouten.

5. Betaling 

5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst of bij voorschot facturen is de prijs, zoals gefactureerd belastingen inbegrepen, betaalbaar uiterlijk 10 dagen na factuurdatum en zonder korting betaalbaar op de bankrekening van VAYO bij ontvangst van de factuur. Bankkosten zijn ten laste van de klant. Het verzonden zijn van de factuur, via elektronische weg, op zich bewezen door de inschrijving ervan in het uitgaand facturen boek, levert het bewijs van de ontvangst ervan binnen redelijke termijn daaropvolgend. 

5.2. In geval van niet-betaling, op de vervaldag der factuur, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een schadevergoeding van 12% dezer prijs of saldo (met een minimum schadevergoeding van 125 EUR), wat overeenkomt met de hinder die VAYO aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der factuur evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlintresten tegen 1% per maand (12% per jaar). De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlintresten worden per begonnen maand verrekend. 

5.3. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. 

5.4. Deelbetalingen worden eerst toegerekend op de rente, het schadebeding en de kosten en dan pas op de hoofdsom van de factuur. Staan er meerdere facturen open dan wordt er eerst toegerekend op de oudste factuur. 

5.5. Niettegenstaande de hoger vermelde bepalingen betreffende de conventionele verwijlintresten en de schadevergoeding zal de overeenkomst, indien VAYO zulks verkiest, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de klant, ontbonden zijn lastens de klant zo geen betaling tussenkwam op de vervaldag van de factuur, de klant zijn verbintenissen niet is nagekomen, zo de klant failliet werd verklaard of WCO/collectieve schuldenregeling heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld, één en ander onverminderd het recht van VAYO op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat. 

5.6. Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de klant. De klant is bij veroordeling tot de rechtsplegingsvergoeding gehouden tot de maximale rechtsplegingsvergoeding in het betrokken geval. 

5.7. De partijen zien uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Overmacht

6.1. De klant is er niet toe gerechtigd (een deel van de) betaling in te houden opzichtens VAYO, om welke reden dan ook.

6.2. VAYO zal in geval van overmacht, zoals bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van VAYO, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, …, steeds het recht hebben om hetzij haar inspanningsverbintenis op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat VAYO één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

7. Waarborgen

7.1. Indien het vertrouwen van VAYO in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken (bv. negatief Graydonrapport), is de klant ertoe gehouden de door VAYO gevraagde waarborg(en) te verschaffen. 

7.2. Komt de klant niet tegemoet aan deze verplichting dan is VAYO ertoe gerechtigd de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, mits loutere kennisgeving ervan aan de klant, te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van VAYO op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding forfaitair begroot op 75% van de waarde van het contract (behoudens bewijs van grotere schade). 

8. Intellectuele eigendom

8.1. Het is VAYO steeds toegelaten de naam van de klant te vermelden en het gerealiseerde werk te beschrijven/tonen ter publicitaire doeleinden, tenzij het uit zijn aard confidentiële informatie betreft én de klant uitdrukkelijk en voorafgaandelijk heeft aangegeven dat deze confidentialiteit dient gevrijwaard te worden. 

9. Geschillen

9.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, ...) zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd tot beslechting van het geschil. 

9.2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

9.3. VAYO behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.

10. Nietigheid

10.1 De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de overeenkomst. 

10.2 De hierboven aangegeven algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten van VAYO, zelfs bij aanwezigheid van een abonnement, tenzij protest wordt betekend binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst, of tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de partijen.

Algemene voorwaarden Tryggr & Flemming


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x